SKANERRegulamin strony

Regulamin strony

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny prosimy zapoznać się z poniższymi warunkami. Jeżeli użytkownik nie akceptuje tych warunków (zwanych dalej "warunkami") nie należy korzystać z niniejszej witryny.

Korzystanie z witryny

MUSIC SERVICE Robert Sasinowski udziela zgody na przeglądanie i korzystanie z zasobów witryny pod warunkiem uwzględnienia wszystkich praw autorskich. Użytkownik może wykorzystywać je jedynie w celach osobistych, nie może ich powielać, udostępniać publicznie ani w inny sposób rozpowszechniać lub wykorzystywać. Zwartość witryny podlega prawom autorskim i ochronie prawnej. Nazwy firm i produktów wymienione są w celach informacyjnych i są chronione odpowiednimi prawami.

Odnośniki do innych witryn w sieci zamieszczone na tej witrynie służą ułatwieniu nawigacji. MUSIC SERVICE Robert Sasinowski nie kontroluje zawartości tych witryn i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Użytkownik łączy się z nimi na własną odpowiedzialność.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Materiały dostępne na tej witrynie są dostarczone w formie takiej, w jakiej są, ze wszystkimi swymi błędami i bez żadnych gwarancji, w tym gwarancji jakości handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności własności intelektualnej. MUSIC SERVICE Robert Sasinowski nie gwarantuje dokładności, aktualności ani kompletności tych materiałów oraz może bez uprzedniego powiadamiania dokonywać w nich zmian.

Materiały autorskie takie jak: zdjęcia z koncertów, informacje o koncertach pochodzą z ogólnodostępnej sieci internet i są wykorzystywane w celach informacyjnych, nie naruszają praw autorskich i stanowią właśność ich autorów. 

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik korzysta z witryny na własną odpowiedzialność. W żadnym wypadku firma MUSIC SERVICE Robert Sasinowski, jej dostawcy, ani firmy trzecie wymienione na tej witrynie nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane przez użycie albo niemożność użycia tej witryny lub witryn z nią połączonych. Koszty związane z operacjami koniecznymi do przeprowadzenia w wyniku korzystania z tych witryn ponosi użytkownik.

MUSIC SERVICE Robert Sasinowski zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszych warunkach w dowolnym czasie i bez powiadomienia, dlatego należy okresowo odwiedzać tę stronę w celu sprawdzenia aktualnych zapisów na niej zawartych